از آنجایی که واحد بازرگانی موسسه با انواع صنایع  خلاق وفرهنگی فعالیت میکند و برای توسعه اهداف  باید به شبکه ای بزرگ و سازنده می اندیشدیم که خود نقش شتاب دهنده در این شبکه داشته باشد.

در این شبکه سرمایه های انسانی برای نقش آفرینی در امر تجارت و توسعه صنایع توسط اتحادیه توانمند میشوند و به صاحبان کسب و کار معرفی میگردند. صاحبان ایده، خدمات و محصول اولیه مورد حمایت مادی و معنوی اتحادیه  قرار میگیرند، از واحد اموزش و مشاوره اتحادیه آموزش و مشاوره می گیرند و راهنمایی میشوند تا مسیر ایجاد کسب و کارهای پایدار را با خطرپذیری کمتری طی کنند؛ و بسته به نوع فعالیت و ارزیابی طرح تجاری آنها، به سرمایه گذاران مربوط به حوزه فعالیتشان جهت مشارکت در توسعه کسب و کار معرفی می-شوند.

در عصر ارتباطات و اطلاعات نقش رسانه ها انکار ناپذیر است و در معرفی و تجاری سازی محصولات و خدمات بسیار اثرگذارند.

رسانه ها چه در تبلیغات و چه در ارتباط مستقیم با مصرف¬کننده و مخاطب کمک شایان توجهی به توسعه کسب و کار می کنند. در این فرآیند اتحادیه که متعهد به خدمات شتاب دهی کسب و کار است در جایگاهی دیگر در مقام سرمایه گذار و صاحب کسب و کار می باشد تا در یک رویکرد از طرح ها و ایده های مناسب و همچنین سرمایه های انسانی توانمند برای توسعه مراکز اقتصادی و فرهنگی استفاده کند.
مرکز شتاب بازرگانی این اتحادیه برای تکمیل عملیات بازرگانی مرکز در دو نوع صنایع سبز و خلاق و دانش بنیان چهار فعالیت عمده اعم از شناسایی (و جذب گروه های هدف)، تجاری سازی، ارزیابی و برندسازی برای ایده ها و طرح های خلاق را اهم وظایف خود قرار داده است.