گروه پژوهشی اتحادیه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی اوراسیا ، آماده همکاری با نهادهای عمومی، خصوصی و دولتی و بین المللی برای انجام مطالعات پژوهشی پروژه­های توسعه اقتصادی و توسعه پایدار اقتصادی و شهری و روستایی با رویکرد اقتصاد خلاق و شهر خلاق می­باشد و به طور کلی مطالعاتی در خصوص موارد زیر:

توسعه پایدار اقتصادی با رویکرد اقتصاد هنر

توسعه پایدار اقتصادی با رویکرد اقتصاد فرهنگ

توسعه پایدار اقتصادی با رویکرد اقتصاد خلاق