untitled-3

رویدادها

رویدادهای فرهنگی و اقتصادی

در عصر جهانی شدن اقتصاد، رویدادها مؤثرترین ابزار در رقابت جهانی است تا بتوان در معرفی ظرفیتها و توانایی های بومی موفق بود. گروه تحقیق و  پژوهش  این اتحادیه  در برنامه میان مدت خود در حال تدوین [...]